PL
PLN
Koszyk (0)
32 260 38 13 ekodom@ekodomdg.pl

Regulamin zakupów w sklepie internetowym....

Sklep internetowy EKODOM, działający pod adresem www.ekodomdg.pl  prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Kompleksowej Realizacji I Zaopatrzenia Inwestycji EKO-DOM spółka z o.o ul. Tysiąclecia20,41-303
Dąbrowa Górnicza. NIP: 629 20 60 910   REGON:
273401380 działająca na podstawie wpisu KRS  0000048011

 

§1

1. Sklep internetowy EKODOM realizuje sprzedaż materiałów budowlanych, narzędzi oraz innych artykułów znajdujących się w ofercie sklepu  za pośrednictwem  Internetu, poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty.

§2

1. Prezentowane TOWARY są fabrycznie nowe, posiadają wymagane prawem atesty, są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta.

2. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu EKODOM są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do jego realizacji I będzie powiększona o koszty transportu, które pokrywa konsument.

3. W przypadku ewentualnej zmiany cen zamawianych towarów EKODOM niezwłocznie powiadomi o tym konsumenta przed realizacją zamówienia. W przypadku braku akceptacji nowej ceny na określony towar zamówienie nie będzie realizowane a wcześniej przelane pieniądze zostaną zwrócone do Zamawiającego. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

§3

1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, przez cały rok, poprzez dodanie zamawianych towarów do koszyka, a następnie wypełnienie wymaganych danych . Do złożenia zamówienia nie jest potrzebne

posiadanie konta w sklepie 
EKODOM, wystarczy prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji konta w sklepie internetowym. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta załatwiane będą od godz. 8.00 następnego dnia pracy. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu.

 

 

2. W terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia nastąpi uzgodnienie warunków dostawy obejmujace:

a /miejsce i termin dostawy;

b/ warunki i koszty transportu;

c/ formę i termin płatności;

d/ dane konieczne do wystawienia niezbędnych dokumentów;

e/; dane kontaktowe

f/ ewentualne okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia.

3. Kupujacy ma obowiązek potwierdzić powyższe warunki do 5 dni roboczych. Brak takiego potwierdzenia powoduje anulowanie zamówienia.

4. EKODOM akceptuje następujące formy zapłaty:

a) przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej (przy czym towary wysyłane są po wpływie środków na konto EKODOM),

b) płatność gotówką przy odbiorze towaru.

5. Forma płatności przy odbiorze nie obowiązuje w przypadku dostawy towarów produkowanych na specjalne zamówienie.

6. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów, czasu dostarczenia przez przewoźnika. Informacje dotyczące czasu realizacji zamówienia są dostępne w opisie każdego z produktów. W razie braku danego produktu konsument zostanie niezwłocznie uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia. W takiej sytuacji konsument podejmuje decyzję, co do dalszego toku postępowania.

7. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia, które zostało już wysłane na adres Zamawiającego.

8. W razie rezygnacji Zamawiającego z zamówienia pełna kwota jest zwracana na konto Zamawiającego w przeciągu 5 dni roboczych.

 

§4

1.Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju. Warunki dostawy określane są przez EKODOM dla każdego zamówienia i potwierdzane.

2. EKODOM realizuje dostawy własnym transportem lub za pomocą firm spedycyjnych.

3. W szczególnych okolicznościach koszt transportu może ulec zmianie. Zamawiający jest o tym niezwłocznie informowany. W takiej sytuacji Zamawiający może anulować całe zamówienie.

4. Zmiana warunków dostawy przez Zamawiającego, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, z którą wiążą się dodatkowe koszty, obciąża Zamawiającego.

5. Odbierając towar zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem zamawiający zobowiązany jest do spisania w obecności dostawcy protokołu szkody. Sprawdzenie dostawy jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń. Zamawiający nie ponosi kosztu transportu jeżeli towar okaże się uszkodzony.

6. EKODOM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmę spedycyjną z umowy przewozu.

§5

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę EKODOM danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

2. Zamawiający ma prawo wglądu do informacji o sobie i może żądać usunięcia lub korekty tych informacji w każdym momencie.

3. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od EKODOM korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną. W razie braku takiej zgody konsumenta należy o tym poinformować Sklep przy składaniu zamówienia.

§6.

ZWROTY I REKLAMACJE WARUNKI GWARANCJI

1. Wszystkie towary znajdujące się w naszej ofercie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

2. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, za zwrotem towaru bez podania przyczyn odstąpienia.

3. Zwracany towar zostanie przyjęty, o ile będzie odesłany w stanie niezmienionym. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

4. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu, towar należy odesłać, na własny koszt, na adres wskazany przez pracownika firmy EKODOM. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, fakturę VAT lub inny dowodu zakupu oraz numer konta, na jaki należy zwrócić zapłatę. EKODOM w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do konsumenta listem poleconym. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni kalendarzowych, EKODOM dokonuje zwrotu pieniędzy na konto konsumenta. Zwrot nie obejmuje kosztów transportu.

5. Odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego towaru do EKODOM w stanie nienaruszonym ponosi konsument. Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o wartość uszkodzeń.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające przyczynę niezgodności oraz oczekiwania co do dalszego toku postępowania, należy odesłać na adres Przedsiębiorstwo Kompleksowej Realizacji I Zaopatrzenia Inwestycji EKO-DOM spółka z o.o.. Konsumentowi przysługują roszczenia wynikające z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002r, w szczególności konsument ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

7. EKODOM zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować konsumenta.

8. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie kserokopii faktury VAT lub innego dowodu zakupu towaru.

9. Reklamowany towar nie może mieć śladów używania. W przeciwnym razie sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

§7

1.Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów.

2.EKODOM nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z serwisu, ani za szkody wynikłe z wykorzystania zakupionych materiałów budowlanych.

3.Złożenie zamówienia przez kupującego nie oznacza zawarcia umowy kupna sprzedaży a jedynie ofertę kupna określonych towarów. EKODOM dokłada wszelkich starań by opisy i dane techniczne umieszczanych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością, wszelkie dane techniczne i specyfikacje prezentowane w sklepie internetowym EKODOM pochodzą z oryginalnych materiałów producentów. EKODOM nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego,

2. W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie użytkownikom systemu odbywać się będzie poprzez umieszczenie zaktualizowanej treści regulaminu na stronach serwisu.

3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd.

Do pobrania:
Regulamin sklepu

Data aktualizacji: 2014-10-28 12:32:00

© Comarch SA 2023. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep